Vrh V9 - zakrslý teddy

Vrh V9 - zakrslý teddy

Goldie od Barunky ( Ztd ) + Freddie Kaleida ( Ztd )

 

V9 - 1

V9 - 2

V9 - 3