Vrh V16 - zakrslý teddy

Vrh V16 - zakrslý teddy

Afrah z Nyangy ( Ztd ) + Flash z Nyangy ( Ztd )

 

V16 - 1

V16 - 2