Vrh Q18 - zakrslý teddy

Vrh Q18 - zakrslý teddy

Cukřenka z Nyangy ( Ztd ) + Farokh z Nyangy ( Ztd )

 

Q18 - 1

Q18 - 2

Q18 - 3