Vrh Q17 - zakrslý teddy

Vrh Q17 - zakrslý teddy

Afrah z Nyangy ( Ztd ) + Farokh z Nyangy ( Ztd )

 

Q17 - 1

Q17 - 2