Vrh N16 - zakrslý teddy

Vrh N16 - zakrslý teddy

Kokoska z Nyangy ( Ztd ) + Farokh z Nyangy ( Ztd )

 

N16 - 1

N16 - 2

N16 - 3