Vrh K17 - zakrslý teddy

Vrh K17 - zakrslý teddy

Jitřenka z Nyangy ( Ztd ) + Farokh z Nyangy ( Ztd )

 

K17 - 1

K17 - 2