Vrh F16 - zakrslý teddy

Vrh F16 - zakrslý teddy

Ráchel z Nyangy ( Ztd ) + Flash z Nyangy ( Ztd )

 

F16 - 1

F16 - 2

F16 - 3

F16 - 4